XtGem Forum catalog

Language Focus Unit 7 Lớp 10 Trang 79

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 7 The Mass Media Language Focus trang 79 SGK. Hoàn chỉnh lá thư sau, dùng thì hiện tại hoàn thành cho các động từ trong khung.

UNIT 7: THE MASS MEDIA

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

Pronunciation

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Hoàn chỉnh lá thư sau, dùng thì hiện tại hoàn thành cho các động từ trong khung.

1. have been           3. have met

2. has lived             4. have done

5. have had            6. have taken

7. have watched

Exercise 2. Hoàn thành các câu sau, dùng for, since hay ago., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Để hạnh phúc, chúng ta không được để tâm quá nhiều đến người khác.
To be happy, we must not be too concerned with others.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên