Language Focus Unit 7 Lớp 10 Trang 79

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 7 The Mass Media Language Focus trang 79 SGK. Hoàn chỉnh lá thư sau, dùng thì hiện tại hoàn thành cho các động từ trong khung.

UNIT 7: THE MASS MEDIA

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

Pronunciation

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Hoàn chỉnh lá thư sau, dùng thì hiện tại hoàn thành cho các động từ trong khung.

1. have been           3. have met

2. has lived             4. have done

5. have had            6. have taken

7. have watched

Exercise 2. Hoàn thành các câu sau, dùng for, since hay ago., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đôi lúc bạn cần nhìn cuộc sống theo hướng khác đi.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog