XtGem Forum catalog

Speaking Unit 11 Lớp 11 Trang 127

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 11 Sources of Energy Speaking trang 127 SGK. Luyện nói về các điều lợi ích và bất lợi của việc sử dụng các nguồn năng lượng thay thế.

UNIT 11: SOURCES OF ENERGY

SPEAKING (NÓI)

 

Luyện nói về các điều lợi ích và bất lợi của việc sử dụng các nguồn năng lượng thay thế.

Task 1. Đọc và làm dấu (X) các câu nói về tiện ích (A) hoặc tác hại của các nàng lượng thay thế (D).

ĐÁP ÁN

1.D     2. D     3. D      4. A     5. D     6. A    7. D

 

Task 2. Xây dựng trao đổi ngắn về việc sử dụng nguồn năng hựmg thay thế trong tương lai, lưu ý cả mặt tiện ích và tác hại của tìmg loại năng lượng.

Ví dụ:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nuối tiếc là đặc tính tự nhiên của mái đầu bạc.
Regrets are the natural property of grey hairs.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên