pacman, rainbows, and roller s

Writing Unit 14 Lớp 11 Trang 159

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 14 Recreation Writing Trang 159 SGK. Tuần rồi, lớp 11A2 đi cắm trại ở Ba Vì. Sau đây là các hoạt động của 2 ngày cắm trại. Theo cặp, đọc và ghép các hoạt động với các bức tranh.

UNIT 14: RECREATION

WRITING (VIẾT)

 

Task 1. Tuần rồi, lớp 11A2 đi cắm trại ở Ba Vì. Sau đây là các hoạt động của 2 ngày cắm trại. Theo cặp, đọc và ghép các hoạt động với các bức tranh.

ĐÁP ÁN

1. g      3. b     5. f     7. h       9. e

2. a      4. c     6. d     8. i

Task 2. Đóng vai em là một học sinh lớp 11A2. Viết một đoạn văn nói về buổi cắm trại của lớp em, dùng thông tin ở Task 1.

 

Tham khảo đáp án các phần sau:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu bạn muốn người khác được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi. Nếu bạn muốn được hạnh phúc, hãy thực tập từ bi.
If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên