XtGem Forum catalog

Language Focus Unit 11 Lớp 11 Trang 131

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 11 Sources of Energy Language Focus trang 131 SGK. Các bạn chúng ta sử dụng năng lượng từ đâu không, chúng ta cùng tham khảo bài này để biết rõ hơn nhé.

UNIT 11: SOURCES OF ENERGY

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Viết lại câu, dùng nhóm từ hiện tại phân từ.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1. The boy playing the piano is Bend.

2. Do you know the woman coming toward US?

3. The people waiting for the bus in the rain are getting wet.

4. The scientists researching the causes of cancer are making progress., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tiếng cười không những là dấu hiệu của sức mạnh, mà bản thân nó cũng đã là sức mạnh.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên