Language Focus Unit 11 Lớp 11 Trang 131

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 11 Sources of Energy Language Focus trang 131 SGK. Các bạn chúng ta sử dụng năng lượng từ đâu không, chúng ta cùng tham khảo bài này để biết rõ hơn nhé.

UNIT 11: SOURCES OF ENERGY

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Viết lại câu, dùng nhóm từ hiện tại phân từ.

ĐÁP ÁN GỢI Ý

1. The boy playing the piano is Bend.

2. Do you know the woman coming toward US?

3. The people waiting for the bus in the rain are getting wet.

4. The scientists researching the causes of cancer are making progress., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần nữa.
You will be doing anything for the one you love, except love them again.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have