Disneyland 1972 Love the old s

Unit 7: MY NEIGHBORHOOD – Láng giềng của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 65 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LISTEN. Unit 7: MY NEIGHBORHOOD – Láng giềng của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 65 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


LISTEN.

Na is new to the neighborhood. She’s talking with Nam about what she going to do on the weekend. Look at the advertisement of  What is on this week


(Na là người mới ở vùng này. Cô ấy đang nói chuyện với Nam về những gì cô ấy sắp làm vào ngày nghi cuối tuần này. Hãy xem quãng cáo về “Cái gì được chiếu tuần này? ” )


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 65 SGK)


Đề bài:


Listen to the conversation. Then fill the blank in each of the advertisement with one phrase from the box.(Em hãy nghe hội thoại rồi điền vào mỗi chỗ trống trong quảng cáo sau một cụm từ thích hợp cho trong khung)


Unit 7: MY NEIGHBORHOOD – Láng giềng của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 65 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Unit 7: MY NEIGHBORHOOD – Láng giềng của tôi. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2 trang 65 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trọng thầy mới được làm thầy.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên