XtGem Forum catalog

Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến 1930

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến 1930 lớp 12 môn lịch sử

LỊCH SỬ LỚP 12


BÀI 13. PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM


(TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930)


 


I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BA TỔ CHỨC CÁCH MẠNG


1. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên


a. Sự thành lập


-       Năm 1924 tại Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc mở lớp  huấn luyện, đào tạo cán bộ thành các chiến sĩ cách mạng, bí mật đưa về nước “truyền bá lý luận giải phóng dân tộc và tổ chức nhân dân”, gửi người  học tại trường Đại học phương Đông ở Mát xcơ va (Liên Xô) và trường Quân sự Hoàng Phố (Trung Quốc).


-       Chọn một số thanh niên trong Tâm tâm xã lập ra Cộng sản đoàn. (2/1925)(Lê Hồng Sơn, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng phong, Lưu Quốc Long, Lâm Đức Thụ…)


-       6/1925, lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên nhằm “tổ chức và lãnh đạo quần  chúng đoàn kết, tranh đấu để đánh đổ đế quốc  chủ nghĩa Pháp và tay sai để  tự cứu lấy mình”., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người tiến đến chân lý không thể vươn tới qua hàng loạt sai lầm.
Man approaches the unattainable truth through a succession of errors.
Aldous Huxley
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên