Disneyland 1972 Love the old s

Bài 5: Phương trình mũ và phương trình lôgarit (Giải bài tập 1,2,3,4)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bình đẳng là cơ sở vững chắc của tình yêu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên