Disneyland 1972 Love the old s

Listening Unit 11 Lớp 11 Trang 128

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 11 Sources of Energy Listening trang 128 SGK. Bạn có thể tham khảo bài làm dưới đây để làm bài tập tốt hơn.

UNIT 11: SOURCES OF ENERGY

LISTENING (NGHE)

Before you listen

Theo cặp, viết ra các dạng năng lượng sử dụng trong gia đình: petroleum, gas, coal, electricity, solar, panel.

 

While you listen

Task 1. Nghe và chọn đáp án A, B, c hay D để điển vào chỗ trống trong câu.

ĐÁP ÁN

1.D       2. C      3. D      4. A        5. C

Task 2. Nghe lại để điền từ có trong bài nghe vào các chỗ trống., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta đầy khiếm khuyết và sai lầm; hãy để chúng ta cùng tha thứ cho sự nực cười của nhau
đó là luật đầu tiên của tự nhiên.
We are all full of weakness and errors; let us mutually pardon each other our follies
it is the first law of nature.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên