Listening Unit 11 Lớp 11 Trang 128

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 11 Sources of Energy Listening trang 128 SGK. Bạn có thể tham khảo bài làm dưới đây để làm bài tập tốt hơn.

UNIT 11: SOURCES OF ENERGY

LISTENING (NGHE)

Before you listen

Theo cặp, viết ra các dạng năng lượng sử dụng trong gia đình: petroleum, gas, coal, electricity, solar, panel.

 

While you listen

Task 1. Nghe và chọn đáp án A, B, c hay D để điển vào chỗ trống trong câu.

ĐÁP ÁN

1.D       2. C      3. D      4. A        5. C

Task 2. Nghe lại để điền từ có trong bài nghe vào các chỗ trống., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngày lãng phí vì người khác không lãng phí với bản thân mình.
A day wasted on others is not wasted on one's self.
Charles Dickens
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

The Soda Pop