Pair of Vintage Old School Fru

Unit 4: Volunteer Work (Hoạt Động Tình Nguyện)

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 4 volunteer work SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Ta dùng perfect gerund và perfect participle khi muon nhan mạnh đến hành động đã hoàn tất trước một việc mà động từ chỉnh diễn tả.

UNIT 4: VOLUNTEER WORK

HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN  

Tham khảo đáp án những phần sau:

 Reading Unit 4 Lớp 11 Trang 46

 Speaking Unit 4 Lớp 11 Trang 49

 Listening Unit 4 Lớp 11 Trang 51

 Writing Unit 4 Lớp 11 Trang 52

 Language Focus Unit 4 Lớp 11 Trang 53

 

Gerund & Present Particple

Perfect Gerund & Perfect Participle., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian là người thầy tuyệt vời, nhưng thật không may, nó giết tất cả học trò của mình.
Time is a great teacher, but unfortunately it kills all its pupils.
Hecto Berlioz
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên