Language Focus Unit 2 Lớp 11 Trang 29

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 32 Unit 2 personal experiences dễ hiểu nhất. 1. broke / was playing 2. wrote / was 3. was working / broke 4. started / were walking 5. told / were having 6. didn’t listen / was thinking 7. phoned / didn’t answer / were (you) doing 8. was not wearing / didn’t notice / was driving

UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Exercise 1. Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn để điền vào chỗ trổng trong câu chuyện sau.

ĐÁP ÁN 

0. lives

1. invites

2. sets

3. gets

4. waves, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Giản dị chẳng những là điều tốt đẹp nhất mà còn là điều cao thượng nhất.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog