pacman, rainbows, and roller s

Language Focus Unit 2 Lớp 11 Trang 29

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 32 Unit 2 personal experiences dễ hiểu nhất. 1. broke / was playing 2. wrote / was 3. was working / broke 4. started / were walking 5. told / were having 6. didn’t listen / was thinking 7. phoned / didn’t answer / were (you) doing 8. was not wearing / didn’t notice / was driving

UNIT 2: PERSONAL EXPERIENCES

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Exercise 1. Chia động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn để điền vào chỗ trổng trong câu chuyện sau.

ĐÁP ÁN 

0. lives

1. invites

2. sets

3. gets

4. waves, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nỗ lực của một người tốt vô danh cũng như mạch nước ngầm sâu dưới đất, thầm lặng làm mặt đất xanh tươi.
The work an unknown good man has done is like a vein of water flowing hidden underground, secretly making the ground green.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên