80s toys - Atari. I still have

Unit 12: The Asian Games (Đại Hội Thể Thao Châu Á)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 12 The Asian Games (Đại Hội Thể Thao Châu Á) trang 144 SGK. Omission of Relative Pronouns. Lược bỏ đại từ quan hệ Các đại từ quan hệ có thể được lược bỏ khi làm túc từ trong các mệnh quan hệ giới hạn (Restrictive or Defining relative clauses)

UNIT 12: THE ASIAN GAMES

ĐẠI HỘI THỂ THAO CHÂU Á

 

THAM KHẢO ĐÁP ÁN CÁC PHẦN SAU:

 Reading Unit 12 Lớp 11 Trang 136

 Speaking Unit 12 Lớp 11 Trang 139

 Listening Unit 12 Lớp 11 Trang 141

 Writing Unit 12 Lớp 11 Trang 143

 Language Focus Unit 12 Lớp 11 Trang 144

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trái tim bạn tan vỡ vẫn là chưa đủ bởi giờ trái tim ai cũng tan vỡ.
It isn't enough for your heart to break because everybody's heart is broken now.
Allen Ginsberg
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên