Polaroid

Language Focus Unit 5 Lớp 11 Trang 63

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 5 illiteracy language focus trang 63 SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. The lifeguard advised US not to swim too far from the shore.

UNIT 5: ILLITERACY

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar

Exercise 1. Viết lại câu với các động từ V + to-infìnitỉve.

ĐÁP ÁN

1. They promised to come back again.

2. The lifeguard advised US not to swim too far from the shore.

3. John asked Peter to close the window.

4. The teacher encouraged Eric to join the football team., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân.
The best teacher is the one who suggests rather than dogmatizes, and inspires his listener with the wish to teach himself.
Edward Bulwer
Lytton
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên