Snack's 1967

Language Focus Unit 5 Lớp 11 Trang 63

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 5 illiteracy language focus trang 63 SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. The lifeguard advised US not to swim too far from the shore.

UNIT 5: ILLITERACY

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar

Exercise 1. Viết lại câu với các động từ V + to-infìnitỉve.

ĐÁP ÁN

1. They promised to come back again.

2. The lifeguard advised US not to swim too far from the shore.

3. John asked Peter to close the window.

4. The teacher encouraged Eric to join the football team., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bất cứ khi nào bạn thấy mình đứng về phía đám đông, đã đến lúc để dừng bước và tự ngẫm lại mình.
Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên