pacman, rainbows, and roller s

Tóm tắt văn bản nghị luận

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không quan tâm nhiều tới cái đẹp hay sự hoàn hảo. Tôi không quan tâm tới những thế kỷ oai hùng. Tất cả những gì tôi quan tâm là cuộc sống, sự đấu tranh và sự mãnh liệt.
I am little concerned with beauty or perfection. I don't care for the great centuries. All I care about is life, struggle, intensity.
Emile Zola
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên