Disneyland 1972 Love the old s

Vào phủ chúa Trịnh - Lê Hữu Trác

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Vào phủ chúa Trịnh - Lê Hữu Trác lớp 11

NGỮ VĂN 11 - BÀI. VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH


(Trích Thượng kinh kí sự)


LÊ HỮU TRÁC
I. Tim hiểu chung


1. Tác giả


-       Lê Hữu Trác (1724 -1791) hiệu Hải Thượng Lãn Ông


-       Là y học, nhà văn, nhà thơ lớn nữa cuối thế kỉ XVIII. Ông là tác giả của bộ sách y học nổi tiếng “ Hải Thượng y tông tâm lĩnh”


2. Tác phẩm “Thượng kinh ký sự” và đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh”:


a. Tác phẩm “Thượng kinh ký sự”


-       Thượng kinh ký sự là tập nhật kí bằng chữ Hán, in ở cuối bộ “Y tông tâm tĩnh”, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những kẻ ngu xuẩn cho rằng khi sự phán xét đối với cái ác bị trì hoãn, công lý không tồn tại; nhưng chỉ có sự ngẫu nhiên ở đây. Sự phán xét đối với cái ác nhiều khi bị trì hoãn một hai ngày, thậm chí một hai thế kỷ, nhưng nó chắc chắn như cuộc đời, nó chắc chắn như cái chết.
Foolish men imagine that because judgment for an evil thing is delayed, there is no justice; but only accident here below. Judgment for an evil thing is many times delayed some day or two, some century or two, but it is sure as life, it is sure as death.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên