XtGem Forum catalog

Vào phủ chúa Trịnh - Lê Hữu Trác

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Vào phủ chúa Trịnh - Lê Hữu Trác lớp 11

NGỮ VĂN 11 - BÀI. VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH


(Trích Thượng kinh kí sự)


LÊ HỮU TRÁC
I. Tim hiểu chung


1. Tác giả


-       Lê Hữu Trác (1724 -1791) hiệu Hải Thượng Lãn Ông


-       Là y học, nhà văn, nhà thơ lớn nữa cuối thế kỉ XVIII. Ông là tác giả của bộ sách y học nổi tiếng “ Hải Thượng y tông tâm lĩnh”


2. Tác phẩm “Thượng kinh ký sự” và đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh”:


a. Tác phẩm “Thượng kinh ký sự”


-       Thượng kinh ký sự là tập nhật kí bằng chữ Hán, in ở cuối bộ “Y tông tâm tĩnh”, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc đời có đáng sống không? Tất cả phụ thuộc vào người sống nó.
Is life worth living? It all depends on the liver.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên