Duck hunt

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 101 - Sinh Học 10

HocTap321 Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 101 - Sinh Học 10
Chương  4. Sinh trưởng của vi sinh vật  – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  101 SGK Sinh học lớp 10


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn.


Hướng dẫn giải


Đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn?

– Pha tiềm phát (pha lag): Vi khuẩn thích nghi với môi trường, số

lượng tế bào trong quần thể chưa tăng, enzim cảm ứng được hình thành để phân giải cơ chất.

– Pha lũy thừa (pha log): Vi khuẩn sinh trưởng với tốc độ rất lớn, số lượng tế bào trong quần thể tăng rất nhanh.

– Pha cân bằng: Số lượng vi khuẩn trong quần thể đạt đến cực đại và không đổi theo thời gian.

– Pha suy vong: Số tế bào sống trong quần thể giảm dần do tế bào

trong quần thể bị phân hủy ngày càng nhiều, chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy quá nhiều.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Vì sao quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy

không liên tục có pha tiềm phát, còn trong nuôi cấy liên tục thì không có pha này?


Hướng dẫn giải


Khi nuôi cấy không liên tục vi khuẩn cần thời gian để làm quen với môi trường (các hợp chất của môi trường cảm ứng để hình thành các enzim tương ứng), còn trong nuôi cấy liên tục thi môi trường ổn định

vi khuẩn đã có enzim cảm ứng nên không cần thiết phải có pha tiềm phát., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đừng ngại thay đổi. Bạn có thể mất một cái gì đó tốt nhưng bạn có thể đạt được một cái gì đó còn tốt hơn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên