Pair of Vintage Old School Fru

Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

HocTap321 hướng dẫn soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận lớp 11

BÀI. LUYỆN TẬP VẬN DỤNG THAO TÁC LẬP LUẬN PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH

I. Ôn tập lí thuyết


-       Thế nào là thao tác lập luận phân tích?


-       Cách thực hiện thao tác lập luận phân tích?


-       Thế nào là thao tác lập luận so sánh?


-       Cách thực hiện một thao tác lập luận so sánh?


II. Hướng dẫn làm bài tập


Bài tập 1


Đoạn trích sử dụng những thao tác lập luận:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mượn dao giết người, mượn tay người khác để giết kẻ thù.
Tá đao sát nhân.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên