Ring ring

Chương V – Tiết 6 : Axit – Bazo – Muối – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 130
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 130


1. Hãy chép vào vở bài tập các câu sau đây và thêm vào chỗ trống những từ thích hợp:

Axit là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều …………liên kết với ………….. Các nguyên tử hidro này có thể thay thế bằng…………… Bazơ là hợp chất mà phân tử có một…………liên kết với một hay nhiều nhóm……………


Hướng dẫn giải:


Axit là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với gốc axit. Bazơ là hợp chất mà phân tử có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hidroxit- OH


2. Hãy viết công thức hóa học của các axit cho dưới đây và cho biết tên của chúng:


-Cl, =SO3, = SO4, -HSO4, = CO3,  PO4, =S, -Br, -NO3


Hướng dẫn giải:


Công thức hóa học:


+ HCl (axit clohiđric);, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi đã sống tám mươi năm trong đời và tôi chẳng biết điều gì, ngoài việc cam chịu và tự bảo mình rằng côn trùng sinh ra là để cho nhện nuốt lấy, và con người sinh ra để bị tàn phá bởi sự đau khổ.
I have lived eighty years of life and know nothing for it, but to be resigned and tell myself that flies are born to be eaten by spiders and man to be devoured by sorrow.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên