Pair of Vintage Old School Fru

Chương V – Tiết 6 : Axit – Bazo – Muối – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 130
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 6 – Trang 130


1. Hãy chép vào vở bài tập các câu sau đây và thêm vào chỗ trống những từ thích hợp:

Axit là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều …………liên kết với ………….. Các nguyên tử hidro này có thể thay thế bằng…………… Bazơ là hợp chất mà phân tử có một…………liên kết với một hay nhiều nhóm……………


Hướng dẫn giải:


Axit là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với gốc axit. Bazơ là hợp chất mà phân tử có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hidroxit- OH


2. Hãy viết công thức hóa học của các axit cho dưới đây và cho biết tên của chúng:


-Cl, =SO3, = SO4, -HSO4, = CO3,  PO4, =S, -Br, -NO3


Hướng dẫn giải:


Công thức hóa học:


+ HCl (axit clohiđric);, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi bạn muốn điều gì đó, bạn phải sẵn sàng trả phí.
When you want something, you have to be willing to pay your dues.
Les Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên