Pair of Vintage Old School Fru

Một số thể loại văn học - Kịch, văn nghị luận

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chính quyền làm tốt nhất khi cai trị ít nhất.
That government is best which governs least.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên