Ring ring

Đề và đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 8 trường THCS Ba Cụm Bắc – Khánh Hòa năm 2015

HocTap321 chia sẻ Đề và đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 8 trường THCS Ba Cụm Bắc – Khánh Hòa năm 2015

Đề thi kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án của trường THCS Ba Cụm Bắc – Khánh Hòa năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 45 phút. 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHÁNH SƠN

Trường THCS Ba Cụm Bắc

ĐỀ THI HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2015-2016

MÔN: Tiếng Anh- 8

Thời gian làm bài 45 phút

A. MULTIPLE CHOICE:

I. Choose the word (A, B, C or D) that has the underlined part pronounced differently from the others. ( 1,0M)


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi có thể không giỏi hơn người, nhưng ít nhất tôi khác biệt.
I may not be better than other people, but at least I'm different.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên