Snack's 1967

Tôi yêu em - Puskin

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn là người ta cảm thấy thoải mái khi ở cùng, ta sẵn lòng trung thành, đem lại cho ta lời chúc phúc và ta cảm thấy biết ơn vì có họ trong đời.
A friend is one with whom you are comfortable, to whom you are loyal, through whom you are blessed, and for whom you are grateful.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên