80s toys - Atari. I still have

Unit 7: Economic Reforms (Cải Cách Kinh Tế)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật buồn khi già đi, nhưng thật tốt khi trở nên chín chắn.
It is sad to grow old but nice to ripen.
Brigitte Bardot
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên