Thực hành một số kiểu câu trong văn bản

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời giờ là tiền bạc.
Time is money.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog