Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Lịch Sử

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 11 môn Lịch Sử

Bài 12. Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 12. NƯỚC ĐỨC GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) 1. Nước Đức và cao trào cách mạng 1918 - 1923 * Hoàn cảnh lịch sử -    

Bài 11. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 11. TÌNH HÌNH CÁC NƯỚC TƯ BẢN  GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI (1918-1939) 1. Thiết lập trật tự thế giới mới theo hệ thống hòa

Bài 10. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

LỊCH SỬ LỚP 11 Bài 10. LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921 - 1941)   Quốc huy của Liên Xô I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục ki

Bài 9. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ Cách mạng (1917 - 1921)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 9. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI  NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG I. Cách mạng tháng Mười Nga 1917 1.  Tình hình nước Nga t

Bài 8. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại

LỊCH SỬ LỚP 11  Bài 8. ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI   I. Những kiến thức cơ bản của chương trình -       Sự thắng lợi của cách mạng tư s�

Bài 7. Những thành tựu văn hoá thời cận đại

LỊCH SỬ LỚP 11  BÀI 7. NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI   I. Sự phát triển của nền văn hóa mới trong buổi đầu thời cận đại đến giữa thế kỉ

Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

LỊCH SỬ 11 CHƯƠNG 2. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT  BÀI 6. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)   Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 191

Bài 5. Châu Phi và khu vực Mĩ La-tinh (thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 5. CHÂU PHI VÀ  KHU VỰC  MỸ LA TINH (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) Thực dân chia nhau Châu Phi I. Châu Phi -       Châu Phi l

Bài 4. Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 4. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (Cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX)22   1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông

Bài 3. Trung Quốc

LỊCH SỬ LỚP 11  BÀI 3. TRUNG QUỐC   Hoà ước Nam Kinh 1842 I. Trung Quốc bị các đế quốc xâm lược * Nguyên nhân Trung Quốc bị xâm lược -       Th

Bài 2. Ấn Độ

LỊCH SỬ LỚP 11 BÀI 2. ẤN ĐỘ Lược đồ phong trào cách mạng ở Ấn Độ cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX 1.Tình hình kinh tế, xã hội Ấn Độ nửa sau

Bài 1. Nhật Bản

PHẦN I. LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI CHƯƠNG 1. CÁC NƯỚC CHÂU Á, CHÂU PHI VÀ KHU VỰC MĨ LA TINH (THẾ KỈ XIX ĐẦU THẾ KỈ XX) BÀI 1. NHẬT BẢN TỪ GIỮA THẾ K�
Ngẫu Nhiên