Ring ring

Unit 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB – Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 60 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB – Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 60 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 60 SGK)

Đề bài:


Work with a partner. Ask and answer questions about Y & Y Spring activity program.


Cùng với bạn em, hãy hỏi và trả lời câu hỏi về hoạt động của Y & Y Spring.


Unit 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB – Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 60 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời


1. + When do they plant and water trees along streets?


     On February 2.


+ Where do they plant and water trees along the streets?


On the City centcr streets., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vắng mặt không bao giờ không có lỗi, cũng như hiện diện mà không có lý do.
The absent are never without fault, nor the present without excuse.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên