Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Unit 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB – Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 60 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB – Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 60 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 60 SGK)

Đề bài:


Work with a partner. Ask and answer questions about Y & Y Spring activity program.


Cùng với bạn em, hãy hỏi và trả lời câu hỏi về hoạt động của Y & Y Spring.


Unit 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB – Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 60 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời


1. + When do they plant and water trees along streets?


     On February 2.


+ Where do they plant and water trees along the streets?


On the City centcr streets., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu thực sự bắt đầu khi ta không trông chờ được đáp lại.
True love begins when nothing is expected in return.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên