Pair of Vintage Old School Fru

Unit 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB – Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 60 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
LANGUAGE FOCUS. Unit 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB – Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 60 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Task 1 :(Hướng dẫn giải bài tập trang 60 SGK)

Đề bài:


Work with a partner. Ask and answer questions about Y & Y Spring activity program.


Cùng với bạn em, hãy hỏi và trả lời câu hỏi về hoạt động của Y & Y Spring.


Unit 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB – Câu lạc bộ Thiếu niên Tiền phong. Hướng dẫn giải bài tập số 1, 2, 3 trang 60 SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.Câu hỏi và hướng dẫn câu trả lời


1. + When do they plant and water trees along streets?


     On February 2.


+ Where do they plant and water trees along the streets?


On the City centcr streets., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi đã sống tám mươi năm trong đời và tôi chẳng biết điều gì, ngoài việc cam chịu và tự bảo mình rằng côn trùng sinh ra là để cho nhện nuốt lấy, và con người sinh ra để bị tàn phá bởi sự đau khổ.
I have lived eighty years of life and know nothing for it, but to be resigned and tell myself that flies are born to be eaten by spiders and man to be devoured by sorrow.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên