XtGem Forum catalog

Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

LỊCH SỬ 11


CHƯƠNG 2. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT


 BÀI 6. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)


 


Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)


Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)


I. NGUYÊN NHÂN CỦA CHIẾN TRANH


1. Quan hệ quốc tế cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX


-       Chủ nghĩa tư bản phát triển theo quy luật không đều làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các đế quốc ở cuối XIX đầu XX.


-       Sự phân chia thuộc địa giữa các đế quốc cũng không đều. Đế quốc già (Anh, Pháp) nhiều thuộc địa. Đế quốc trẻ (Đức, Mĩ) ít thuộc địa.


-       Mâu thuẫn giữa các đế quốc về vấn đề thuộc địa nảy sinh và ngày càng gay gắt.


-       Các cuộc chiến tranh giành thuộc địa đã nổ ra ở nhiều nơi vào cuối thế kỷ XIX:     
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người ta nói thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất để quên một người. Nhưng đối với em, để quên anh, thời gian cũng trở nên vô dụng.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên