XtGem Forum catalog

Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

LỊCH SỬ 11


CHƯƠNG 2. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT


 BÀI 6. CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914 - 1918)


 


Bài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)


Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)


I. NGUYÊN NHÂN CỦA CHIẾN TRANH


1. Quan hệ quốc tế cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX


-       Chủ nghĩa tư bản phát triển theo quy luật không đều làm thay đổi sâu sắc so sánh lực lượng giữa các đế quốc ở cuối XIX đầu XX.


-       Sự phân chia thuộc địa giữa các đế quốc cũng không đều. Đế quốc già (Anh, Pháp) nhiều thuộc địa. Đế quốc trẻ (Đức, Mĩ) ít thuộc địa.


-       Mâu thuẫn giữa các đế quốc về vấn đề thuộc địa nảy sinh và ngày càng gay gắt.


-       Các cuộc chiến tranh giành thuộc địa đã nổ ra ở nhiều nơi vào cuối thế kỷ XIX:     
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự kín đáo là thành tố của mọi điều tốt đẹp; thậm chí cả đức hạnh, thậm chí cả cái đẹp cũng bí ẩn.
Secrecy is the element of all goodness; even virtue, even beauty is mysterious.
Thomas Carlyle
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên