Old school Swatch Watches

Bài 4. Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX)

LỊCH SỬ LỚP 11


BÀI 4. CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á


(Cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX)22


 


1. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân vào các nước Đông Nam Á


* Nguyên nhân


Các nước tư bản cần thị trường, thuộc địa nên đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.


-       Đông Nam Á có vị trí chiến lược quan trọng.


-       Giàu tài nguyên thiên nhiên, có nền văn hóa lâu đời.


-       Chế độ phong kiến khủng hoảng. Kinh tế kém phát triển., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cho nhiều hơn nhận thì sẽ được nhận nhiều hơn cho.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên