Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Quang hợp ở thực vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 39
Chương I : Chuyển hóa vật chất và năng lượng – Quang hợp ở thực vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 11 trang 39


1. Quang hợp ở thực vật là gì ? Viết phương trình quang hợp tổng quát.

Trả lời:


Quang hợp  cây xanh là quá trình trong đó năng lượng ánh sáng Mặt Trời được diệp lục trong lục lạp hấp thụ để tạo ra cacbonhiđrat và ôxi từ khí cacbonic và nước. Phương trình tổng quái về quang hợp:


6C02+ 12H20-— > C6Hl206+ 6 O2 + 6 H2O


2.Vì sao quang hợp có vai trò quyết định đối với sự sống trên Trái Đất ?


Trả lời:


Vì sản phẩm của quang hợp là nguồn khởi nguyên cung cấp thức ăn, năng lượng cho sự sống trên Trái Đất và là nguồn cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho con người.


3. Nêu đặc điểm của lá cây xanh thích nghi với chức năng quang hợp.


Trả lời:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Làm điều gì thành thật, thì bụng an ổn, mỗi ngày mỗi hay. Làm điều gì gian dối, bụng băn khoăn, mỗi ngày mỗi dở.
Lã Khôn
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have