Pair of Vintage Old School Fru

CHƯƠNG 8: DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 177 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 8:  DẪN XUẤT HALOGEN – ANCOL – PHENOL

Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon.Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 177 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon

1. Đồng phân, danh pháp


–          Công thức tổng quát: RXn


–          Phân loại: theo bản chất, số lượng nguyên tử halogen và đặc điểm cấu tạo gốc hidrocacbon


–          Bậc của dẫn xuất halogen = bậc C liên kết với X


–          Đồng phân: gồm đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí X


–          Tên gọi: + Tên gốc – chức: Tên gốc hidrocacbon + halogen


+ Tên thay thế: Số chỉ X- tên X + tên hidrocacbon .


2. Tính chất hóa học, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bí mật của cuộc đời là quan tâm đặc biệt tới một thứ và quan tâm đủ tới cả nghìn thứ.
The whole secret of life is to be interested in one thing profoundly and in a thousand things well.
Horace Walpole
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên