XtGem Forum catalog

Language Focus Unit 16 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 16 Historical Places Language Focus trong SGK. Hãy viết dạng so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ sau và hãy xếp các từ sau theo trật tự đúng để thành câu hay câu hỏi có nghĩa.

UNIT 16: HISTORICAL PLACES

LANGUAGE FOCUS

Grammar anf Vocabulary

Exercise 1. Hãy viết dạng so sánh hơn và so sánh nhất của các tính từ sau.

Adjective                     Comparative               Superlative

1. cheap                       cheaper                    the cheapest

2. expensive             more expensive         the most expensive

3. young                        younger                  the youngest

4. happy                         happier                      the happiest

5. big                              bigger                      the biggest, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chết chẳng là gì. Không sống mới đáng sợ.
It is nothing to die. It is frightful not to live.
Victor Hugo
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên