Pair of Vintage Old School Fru

CHƯƠNG 7: Luyện Tập Hiđrocacbon thơm Hướng dẫn giải bài tập 2, 3, 4, 5 trang 162 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 7:  Luyện Tập Hiđrocacbon thơm

Hướng dẫn giải bài tập 2, 3, 4, 5 
trang 162 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết :  Luyện Tập hiđrocacbon thơm

1. Viết CTCT, tên các hiđrocacbon, hệ thống hóa các tính chất hóa học của hiđrocacbon thơm.


2. Phân biệt được những điểm giống và khác nhau giữa các hiđrocacbon thơm với nhau và với các hiđrocac bon khác.


3. Khắc sâu tính chất hóa học của hiđrocacbon thơm, mối liên hệ giữa các hi đrocacbon đã học với hiđrocacbon thơm.


4. Rèn luyện kĩ năng giải bào toán hóa học.


Bài 2 :(Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 162 SGK)


Trình bày phương pháp hóa học của các phản ứng hóa học đặc biệt các chất lỏng sau: benzen, stiren, toluene và hex – 1 – in.


Hướng dẫn.


– Dùng dd AgNO3/NH3 nhận được hex – 1 – in., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi hiện thực không phù hợp với lý luận, hãy ném lý luận đi.
When the fact doesn't meet the theory then let go the theory.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên