Chương 1. Sự điện ly – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
Bài Axit, bazơ và muối – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

 Tóm tắt kiến thức Axit, bazơ và muối:

1. Theo thuyết A-rê-ni-ut thì:


– Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+

Ví dụ: HCl → H+ + Cl


– Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH


Ví dụ : NaOH → Na+ + OH


– Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.


Zn(OH)2 ⇔   Zn2+ +20H   ;         Zn(OH)2  ⇔   ZnO2-+   2H+


2. Những axit mà tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion H+ gọi là các axit nhiều nấc.


Ví dụ : H2SO4, H3PO4….


Những bazơ khi tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion OH gọi là các bazơ nhiều nấc. Ví dụ : Mg(OH)2, Ca(OH)2,…., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chính là một đặc điểm của tự nhiên mà chúng ta thường cảm thấy gần gũi với những thế hệ xa xưa hơn là thế hệ ngay trước chúng ta.
It’s one of nature’s ways that we often feel closer to distant generations than to the generation immediately preceding us.
Igor Stravinsky
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s