Chương 1. Sự điện ly – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
Bài Axit, bazơ và muối – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

 Tóm tắt kiến thức Axit, bazơ và muối:

1. Theo thuyết A-rê-ni-ut thì:


– Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+

Ví dụ: HCl → H+ + Cl


– Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH


Ví dụ : NaOH → Na+ + OH


– Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.


Zn(OH)2 ⇔   Zn2+ +20H   ;         Zn(OH)2  ⇔   ZnO2-+   2H+


2. Những axit mà tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion H+ gọi là các axit nhiều nấc.


Ví dụ : H2SO4, H3PO4….


Những bazơ khi tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion OH gọi là các bazơ nhiều nấc. Ví dụ : Mg(OH)2, Ca(OH)2,…., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình dục giống như rửa mặt
chỉ là thứ bạn làm vì bạn phải làm. Tình dục không có tình yêu hoàn toàn ngớ ngẩn. Tình dục đi theo tình yêu, không bao giờ vượt qua được cả.
Sex is like washing your face
just something you do because you have to. Sex without love is absolutely ridiculous. Sex follows love, it never precedes it.
Sophia Loren
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring