Chương 1. Sự điện ly – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
Bài Axit, bazơ và muối – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 10 SGK Hóa lớp 11 cơ bản

 Tóm tắt kiến thức Axit, bazơ và muối:

1. Theo thuyết A-rê-ni-ut thì:


– Axit là chất khi tan trong nước phân li ra cation H+

Ví dụ: HCl → H+ + Cl


– Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra anion OH


Ví dụ : NaOH → Na+ + OH


– Hiđroxit lưỡng tính là hiđroxit khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit, vừa có thể phân li như bazơ.


Zn(OH)2 ⇔   Zn2+ +20H   ;         Zn(OH)2  ⇔   ZnO2-+   2H+


2. Những axit mà tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion H+ gọi là các axit nhiều nấc.


Ví dụ : H2SO4, H3PO4….


Những bazơ khi tan trong nước phân li nhiều nấc ra ion OH gọi là các bazơ nhiều nấc. Ví dụ : Mg(OH)2, Ca(OH)2,…., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trái tim mãi mãi thiếu trải nghiệm.
The heart is forever inexperienced.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have