Chương 2 : Nitơ – Photpho – Hướng dẫn giải bài tập từ bài 1 – bài 9 trang 61, 62 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
Luyện tập tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng  – Hướng dẫn giải bài tập bài 1 đến bài 9 trang 58 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 61 SGK Hóa 11 cơ bản)

Đề bài:

Hãy cho biết số oxi hóa của N và P trong các phân tử và ion sau đây NH3, NH4+, NO2, NO3, NH4HCO3 , P2O3, PBr5, PO43, KH2PO4, Zn3(PO4)2.


Bài giải:Chương 2 : Nitơ – Photpho – Hướng dẫn giải bài tập từ bài 1 – bài 9 trang 61, 62 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 61 SGK Hóa 11 cơ bản)

Đề bài:


Trong các công thức sau đây, chọn công thức hóa học đúng của magie photphua:


A. Mg3(PO4)2                    B. Mg(PO3)2


C. Mg3P2                       D. Mg2P2O7


Bài giải:


Magie photphua: Mg3P2       (Đáp án đúng là C), , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Luật pháp nghiêm khắc nhất đôi khi là sự bất công trầm trọng nhất.
The strictest law sometimes becomes the severest injustice.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967