XtGem Forum catalog

Chương 2 : Nitơ – Photpho – Hướng dẫn giải bài tập từ bài 1 – bài 9 trang 61, 62 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
Luyện tập tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng  – Hướng dẫn giải bài tập bài 1 đến bài 9 trang 58 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 61 SGK Hóa 11 cơ bản)

Đề bài:

Hãy cho biết số oxi hóa của N và P trong các phân tử và ion sau đây NH3, NH4+, NO2, NO3, NH4HCO3 , P2O3, PBr5, PO43, KH2PO4, Zn3(PO4)2.


Bài giải:Chương 2 : Nitơ – Photpho – Hướng dẫn giải bài tập từ bài 1 – bài 9 trang 61, 62 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Bài 2. (Hướng dẫn giải trang 61 SGK Hóa 11 cơ bản)

Đề bài:


Trong các công thức sau đây, chọn công thức hóa học đúng của magie photphua:


A. Mg3(PO4)2                    B. Mg(PO3)2


C. Mg3P2                       D. Mg2P2O7


Bài giải:


Magie photphua: Mg3P2       (Đáp án đúng là C), , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều tôi làm.
I am free, no matter what rules surround me. If I find them tolerable, I tolerate them; if I find them too obnoxious, I break them. I am free because I know that I alone am morally responsible for everything I do.
Robert A Heinlein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên