CHƯƠNG 4: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 107 – 108 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 4: Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 107 – 108 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

1. Hợp chất hữu cơ là hợp chất của các cacbon (trừ CO, CO2), muối cacbonat xianua, cacbua,…)


2. Hợp chất hữu cơ được chia thành hiđrocacbon và dần xuất hiđrocacbon.


3. Liên kết hoá học trong phân tử hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng hoá trị.


4. Phân tích nguyên tố (phân tích định tính và phân tích định lượng).


5. Các loại công thức biểu diễn phân tử hợp chất hữu cơ (Công thức đơn giản nhất, công thức phân tử và cách thiết lập).


6. Cấu trúc phân tử chất hữu cơ (thuyết cấu tạo hoá học, đồng đẳng, đồng phân).


7. Phản ứng hữu cơ.


Bài 1. ( Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK )

Chất nào sau đây là hiđrocacbon? Là dẫn xuất của hiđrocacbon?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những thiên thần tốt đẹp cũng có thể sai lầm... ngày nào họ cũng phạm sai lầm và rơi khỏi Thiên đường như ruồi.
Good angels are fallible ... they sin every day and fall from Heaven like flies.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967