80s toys - Atari. I still have

Unit 16: Historical Places (Địa Danh Lịch Sử)

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 16 Historical Places (Địa Danh Lịch Sử). Trong phần ngữ pháp bài này chúng ta sẽ học cách so sánh hơn và so sánh nhất (Comparatives and Superlatives).

UNIT 16: HISTORICAL PLACES

ĐỊA DANH LỊCH SỬ

 

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 16 Lớp 10

 Speaking Unit 16 Lớp 10

 Listening Unit 16 Lớp 10

 Writing Unit 16 Lớp 10

 Language Focus Unit 16 Lớp 10

 , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người lạc quan sống trên bán đảo của những khả năng vô tận; người bi quan kẹt trên hòn đào của những do dự vô cùng.
The optimist lives on the peninsula of infinite possibilities; the pessimist is stranded on the island of perpetual indecision.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên