Listening Unit 15 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 15 Cities Listening. The Statue of Liberty, one of America’s most familiar image, is on an island in New York Harbour. It is a symbol of freedom. Its formal name is Liberty Enlightening the World.

UNIT 15: CITIES

LISTENING (NGHE)

 

Before you listen

Theo cặp, em hãy nhìn tranh và trả lời câu hỏi.

1. It’s the Statue of Liberty.

2. It’s the Statue of a woman. It's tall/big/ beautiful.

3. It’s got a crown on its head.

4. It’s got a tablet on its left hand.

5. It's holding a torch in its right hand., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thời gian là ông thầy vĩ đại, nó đàn xếp êm thấm mọi việc.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have