Unit 15: Cities (Quốc Gia)

HocTap321 hướng dẫn các bạn soạn và giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 15 Cities (Quốc Gia). Trong phần Grammar Notes chúng ta sẽ ôn lại Non-defining vs. defining clauses Mệnh đề quan hệ hạn định và mệnh đề quan hệ không hạn định.

UNIT 15: CITIES

QUỐC GIA

Tham khảo đáp án các phần sau:

 Reading Unit 15 Lớp 10

 Speaking Unit 15 Lớp 10

 Listening Unit 15 Lớp 10

 Writing Unit 15 Lớp 10

 Language Focus Unit 15 Lớp 10

 

Grammar Notes (Chủ điểm ngữ pháp), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy biết chắc rằng tội lỗi của ngươi sẽ tìm ra ngươi.
Be sure thy sin will find thee out.
Agatha Christie
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Polly po-cket