Language Focus Unit 15 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 15 Cities Language Focus. Hãy gạch dưới mệnh đề quan hệ trong những câu sau, và chỉ ra chúng là mệnh đề quan hệ hạn định (D) hay không hạn định (ND). Thêm dấu phẩy vào nơi cần thiết.

UNIT 15: CITIES

LANGUAGE FOCUS (TRỌNG TÂM NGÔN NGỮ)

 

Grammar and Vocabulary

Exercise 1. Hãy gạch dưới mệnh đề quan hệ trong những câu sau, và chỉ ra chúng là mệnh đề quan hệ hạn định (D) hay không hạn định (ND). Thêm dấu phẩy vào nơi cần thiết.

1. Washington D.c, which is located on the East Coast of the United States, has many interesting and historical places to visit. (ND)

2. Brasilia, which is located on Granada River, became to capital of Brazil in 1960. (ND)

3. Mexico city, which has a population of nearly 20,000,000. is the largest metropolitan area in the world. (ND)

4. Seoul, which hosted the 1988 summer Olympics, is well-known for its shopping centres. (ND)

5. Kyoto, which used to be the capital of Japan, has many temples. (ND), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mong tình yêu ẩn dấu sâu trong tim bạn tìm thấy tình yêu chờ đợi bạn trong mơ. Mong nụ cười bạn tìm thấy ở ngày mai xóa đi nỗi đau tìm trong quá khứ.
May the love hidden deep inside your heart find the love waiting in your dreams. May the laughter that you find in your tomorrow wipe away the pain you find in your yesterdays.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane