Speaking Unit 7 Lớp 10 Trang 76

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 7 The Mass Media Speaking trang 76 SGK. Theo cặp, em hãy chỉ ra đặc điểm chung cùa các loại hình thông tin đại chúng và nét chính của mỗi loại.

UNIT 7: THE MASS MEDIA

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1: Theo cặp, cho biết loại nào dưới đây là thông tin đại chúng. Đánh dấu (S) bên cạnh từ đó.

Dictionaries               books                   newspaper         

Television               magazines             plays    

Films                        radio                    the Internet   ✓

Task 2: Theo cặp, em hãy chỉ ra đặc điểm chung cùa các loại hình thông tin đại chúng và nét chính của mỗi loại.


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thà ở một mình còn hơn đi cùng người xấu.
Better be alone than in bad company.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s