80s toys - Atari. I still have

Test Yourself F English 10 (Unit 15 - 16)

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Test Yourself F English 10 (Unit 15 - 16). Well, I think that living in Bangkok is very exciting. I haven’t lived here all my life. My family came here when I was three. But now it is my home. Nearly all my friends live here.

TEST YOURSELF F

(UNIT 15 - 16)

 

I. Listening (Nghe)

Nghe và điền từ còn thiếu vào chỗ trổng.

1. three          3. capital       5. noisy       

2. friends       4. crowds       6. interesting

7. streets          9. enjoy         8. flowers

10. modem

* Lời trong băng:, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự do không là gì khác ngoài cơ hội trở nên tốt đẹp hơn.
Freedom is nothing but a chance to be better.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên