Teya Salat

A visit from a Pen Pal: Getting Started

Hướng dẫn các bạn làm phần Getting started A visit from a Pen Pal - unit 1 trang 6 tiếng anh 9. Work with a partner. A foreign pen - pal is coming to stay with you for a week. What activities would you do during the visit ?

UNIT1: A VISIT FROM A PEN PAL)">A VISIT FROM A PEN PAL

GETTING STARTED (BẮT ĐẦU)

Work with a partner. A foreign pen - pal is coming to stay with you for a week. What activities would you do during the visit ?

(Hãy làm việc với một bạn cùng học. Một người bạn tâm thư nước ngoài sắp đên ở cùng với em một tuần. Em sẽ thực hiện những hoạt động nào trong suốt cuộc viếng thăm này ? Nhìn vào gợi ý trong tranh).

VD:

A. (Chỉ vào tranh một cái chợ) : I think this is one of the places we want to take our friend to. We can do shopping or Ul introduce her a Vietnamese market.

.B. Good idea ! I believe she will be interested in it.

Một số từ gợi ý:

+ To the literature temple in Ha Noi. (Đến thăm miếu ở Hà Nội)

+ To temples and churches. (Đến đền đài và nhà thờ), , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Các sinh vật đang sống trên địa cầu này, dù là con người hay con vật, là để cống hiến, theo cách riêng của mình, cho cái đẹp và sự thịnh vượng của thế giới.
The creatures that inhabit this earth
be they human beings or animals
are here to contribute, each in its own particular way, to the beauty and prosperity of the world.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên