XtGem Forum catalog

A visit from a Pen Pal: Speak

Hướng dẫn các bạn giải bài tập unit 1 a visit from a pen pal speak and listen lớp 9 trang 8 đơn nhé. Nga is talking to Maryam. They are waiting for Lan outside her school.

UNIT1: A VISIT FROM A PEN PAL)">A VISIT FROM A PEN PAL

SPEAK (NÓI)

(a): Nga is talking to Maryam. They are waiting for Lan outside her school. Put their dialogue in the correct order and copy it into your exercise hook. Then practice with your partner.

(Nga đang trò chuyện với Maryam. Cả hai đang đợi Lan bên ngoài trường. Hãy xếp lại bài hội thoại theo đúng thứ tự và chcp vào vở hài tập. Sau đó cùng thực hiện nói với bạn cùng học).

1. Hello. You must be Maryam.

c) That right. I am.

5. Pleased to meet you. Let me introduce myself. I'm Nga.

b) Pleased to meet you, Nga. Are you one of Lan7s classmates ?

4. Yes. I am. Arc you enjoying your stay in Vietnam ?

d) Oh yes, very much. Vietnamese people are very friendly and Ha Noi is a very interesting city., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hy vọng không phải là giả vờ như rắc rối không tồn tại. Đó là mong ước chúng sẽ không tồn tại mãi mãi. Rằng đau thương sẽ được chữa lành và khó khăn được vượt qua. Rằng chúng ta sẽ rời khỏi bóng tối và bước vào ánh sáng.
Hope is not pretending that troubles don't exist. It is the hope that they won't last forever. That hurts will be healed and difficulties overcome. That we will be led out of the darkness and into the sunshine.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên