pacman, rainbows, and roller s

A visit from a Pen Pal: Listen

Hướng dẫn các bạn làm bài tập unit 1 a visit from a pen pal 4 listen lớp 9. Tim Jones7 Mexican penpal, Carlo, is visiting the USA. Listen to their conversation and check

UNIT1: A VISIT FROM A PEN PAL

LISTEN (NGHE)

Tim Jones7 Mexican penpal, Carlo, is visiting the USA. Listen to their conversation and check (tích) the numbers of the correct pictures (Carlo, người bạn thư tín người Me-xi-cô của Tim Jones đang viếng thăm nước Mỹ. Lắng nghe cuộc nói chuyện của họ và đánh dấu vào bức hình đúng.)

Phần đọc trong băng

Tim : Are you hungry, Carlo ?

Carlo: Yes !

Tim : Okey. Let;s go to a restaurant downtown. If we go through the park, we can catch a bus on Ocean Drive.

Carlo : That7s fine. I really like walking in the park.

YouVe lucky to have a place like this close to your home. It7s so beautiful with all the trees and flowers and a pond in the middle.

Tim : Carlo! Be careful! YouVe walking on the grass. The park keeper is growing some more - you^l kill the new grass !, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình bạn thì hiếm, nhưng bạn bè thì không hiếm.
There is a scarcity of friendship, but not of friends.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên