CHƯƠNG 7: Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên Hướng dẫn giải bài tập 4 trang 169 SGK Hóa lớp 11 cơ bản
CHƯƠNG 7:  Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên

Hướng dẫn giải bài tập 4 
trang 169 SGK Hóa lớp 11 cơ bản


Tóm tắt lý thuyết : Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

1. Dầu mỏ


– Dầu mỏ là hỗn hợp phức tạp gồm hàng trăm hi ddrocacsbon thuộc các loại ankan, xicloankan, aren, ngoài ra còn có một lượng nhỏ các chất hữu cơ chứa oxi, nitơ, lưu huỳnh và vết các chất vô cơ.


– Chưng cất dầu mỏ (lọc dầu), gồm: chưng cất dưới áp suất thường, áp suất cao, áp suất thấp để phân đoạn dầu mỏ thành các sản phẩm có số nguyên tử cacbon khác nhau.


– Chế biến dầu mỏ bằng phương pháp hóa học:


+ Rifominh là quá trình dùng xúc tác và nhiệt biến đổi cấu trúc của hiđrocacbon từ không phân nhánh thành phân nhánh, từ không thơm thành thơm.


+ Crackinh là quá trình bẻ gãy phân tử hiđrocacbon nhờ tác dụng của nhiệt hoặc của xúc tác và nhiệt.


2. Khí thiên nhiên và khí dầu mỏ


– Khí mỏ dầu có trong các mỏ dầu, khí thiên nhiên có trong các mỏ khó riêng biệt. Thành phần: metan (trong khí thiên nhiên có trong các mỏ khí riêng biệt, Thành phần gồm: metan(trong khí thiên nhiên metan chiếm từ 75 – 95%), etan, propan, butan, pentan và một số khí vô cơ khác (như nitơ, hiđro, hiđrosusunfua,…), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vũ khí tốt nhất chống lại sự căng thẳng là khả năng chọn một ý nghĩ hơn một ý nghĩ khác.
The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt