Duck hunt

Unit 4 Learning a foreign Language: Getting started

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 32 unit 4 learning a foreign language getting started (bắt đầu). How do you learn English? Check (tick) things you do from the list. Add more things you do or you want to do.

UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

GETTING STARTED (BẮT ĐẦU)

 

How do you learn English? Check (tick) things you do from the list. Add more things you do or you want to do. Then work with a partner and compare your list.

(Em học tiếng Anh như thế nào? Hãy đánh dấu tick những điều em có làm trong danh sách sau. Thêm vào những việc em làm hoặc em muốn làm rồi so sánh danh sách đó với bạn cùng học)

1. Do the homework. (Làm bài tập về nhà)

2. Do more grammar exercises in grammar books. (Làm thêm bài tập ngữ pháp trong sách ngữ pháp)

3. Read short stories or newspapers in English. (Đọc truyện ngắn hoặc báo chí bằng tiếng Anh)

4. Write English as much as possible. (Viết tiếng Anh càng nhiều càng tốt)

5. Learn by heart all the new words and texts. (Học thuộc tất cả từ mới và bài khóa)., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên