pacman, rainbows, and roller s

Unit 7 Saving Energy: Write

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh unit 7 lop 9 saving energy write trang 61. A speech usually has three parts : Introduction, body and conclusion. Put the following sections in the correct place to complete a speech.

UNIT 7: SAVING ENERGY

WRITE (VIẾT)

A speech usually has three parts : Introduction, body and conclusion.

(Một bài diễn văn thường gồm 3 phần : Mở bài, thân bài và kết luận)

a) Match each part of a speech in column A to a suitable function in column B.

(Nối từng phần của bài diễn văn trong cột A với một chức năng thích hợp trong cột B)


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đôi khi họ nhắc tới tên anh, và rồi ai đó hỏi em liệu em biết anh không. Em quay đi, nhớ về tất cả khoảng thời gian chúng ta ở bên nhau, chia sẻ tiếng cười, nước mắt, những câu đùa và vô số nữa, và rồi, anh ra đi không lời giải thích. Em nhìn về nơi họ đang chờ đợi câu trả lời của em và em nói khẽ: 'Đã từng có lúc... tôi nghĩ mình biết.'
Somehow they mentioned your name, and someone asked me if i knew you. Looking away I thought of all the times we had together, sharing laughter, tears, jokes, and tons more, and then, without explanation you were gone. I looked to where they were waiting for my answer and then I said softly: 'Once... I thought I did.'
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên