XtGem Forum catalog

Unit 7 Saving Energy: Write

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh unit 7 lop 9 saving energy write trang 61. A speech usually has three parts : Introduction, body and conclusion. Put the following sections in the correct place to complete a speech.

UNIT 7: SAVING ENERGY

WRITE (VIẾT)

A speech usually has three parts : Introduction, body and conclusion.

(Một bài diễn văn thường gồm 3 phần : Mở bài, thân bài và kết luận)

a) Match each part of a speech in column A to a suitable function in column B.

(Nối từng phần của bài diễn văn trong cột A với một chức năng thích hợp trong cột B)


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sống chừng mực sống thoải mái.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên