Unit 7 Saving Energy: Write

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh unit 7 lop 9 saving energy write trang 61. A speech usually has three parts : Introduction, body and conclusion. Put the following sections in the correct place to complete a speech.

UNIT 7: SAVING ENERGY

WRITE (VIẾT)

A speech usually has three parts : Introduction, body and conclusion.

(Một bài diễn văn thường gồm 3 phần : Mở bài, thân bài và kết luận)

a) Match each part of a speech in column A to a suitable function in column B.

(Nối từng phần của bài diễn văn trong cột A với một chức năng thích hợp trong cột B)


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ruồi chết vì mật ngọt. Đàn bà chết vì đàn ông khéo. Đàn ông chết vì đàn
bà đẹp. Còn cha mẹ chết vì con bất hiếu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have