XtGem Forum catalog

Unit 4 Learning a Foreign Language: Listening

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 9 trang 33 unit 4 learning a foreign language listen. Nga is talking to Kate about her studying English. Listen to their conversation. Check (T or F) the boxes and correct the false sentences.

UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

LISTENING (NGHE)

 

Nga is talking to Kate about her studying English. Listen to their conversation. Check (T or F) the boxes and correct the false sentences.

(Nga đang nói chuyện vđi Kate về việc học tiếng Anh của cô ấy. Lắng nghe cuộc đàm thoại của họ. Đánh dấu vào ô bên cạnh và sửa những câu sai)

a) Nga's studying English for her work.                  T

(Nga đang học tiếng Anh cho công việc của cô ấy)

b) She learned English at school and university.         T

(Cô ấy đã học tiếng Anh ở trường phổ thông và trường đại học)

c) She works for a national bank in Ha Noi              F, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đứng cách bờ để xem lửa cháy, để yên cho kẻ địch tự rối loạn.
Cách ngạn quan hỏa.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên