Ring ring

Lịch Sử 8-Bài 4 -PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC.Sử 8-Bài 4 -PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC.

I. PHONG TRÀO CÔNG NHÂN NỨA ĐẤU THẾ KỶ XIXLịch Sử 8-Bài 4 -PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC.Hình : Thợ mỏ than

1.Phong trào đập phá máy móc và bãi công-Công nghiệp phát triển , giai cấp tư sản thu nhiều lợi nhuận , công nhân làm việc 14,16 giờ/ ngày,điều kiện ăn ở tồi tàn ,đàn bà trẻ em cũng làm việc nặng nhọc lương thấp.-Nên dẫn đến phong trào đập phá máy móc và bãi công.-Tiến bộ hơn, họ bãi công đòi tăng lương giảm giờ làm, đoàn kết thành công đoàn.

2 .Tóm tắt phong trào công nhân 1830- 1840Giai cấp công nhân đã lớn mạnh nên đấu tranh chính trị trực tiếp chống lại GCTS:-1831 công nhân Liông( Pháp),đòi tăng lương giảm giờ làm, lập chế độ cộng hòa.,bị đàn áp.-1834 thợ tơ Li ông chiến đấu quyết liệt với quân chính phủ trong 4 ngày.-1844 thợ dệt ở Sơ lê din Đức ,chống sự hà khắc của chủ xưởng ,bị đàn áp đẫm máu.-1836-1847 phong trào Hiến chương Anh ,đưa kiến nghị đòi bầu cử . đòi tăng lương , giảm giờ làm nhưng bị dập tắt

Lịch Sử 8-Bài 4 -PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC.

Công nhân Anh đưa hiến chương đến Quốc hội.Mô tả: do bị áp bức , không có quyền chính trị , hàng triệu chữ ký vào bản kiến nghị. Tháng 2-1842, trên 20 công nhân khiêng chiếc hòm chứa trên 3 triệu chữ ký của công nh6an đưa đến Quốc hội đòi quyên phổ thông bầu cữ, tăng lương , giảm giờ làm…..Theo sau có hàng nghìn người đi bộ giương cờ , đi xe , cưỡi ngựa.Nhân dân hai bên đường vui mừng .Mang tính chất quần chúng .* Bước tiến trong quá trình đấu tranh của công nhân :- Đập phá máy móc, đốt công xưởng,-Tiến bộ hơn, công nhân bãi công đòi tăng lương giảm giờ làm, đoàn kết thành công đoàn.- Đấu tranh chính trị trực tiếp chống lại giai cấp tư sản .- Phát triển cao hơn là phong trào Hiến chương Anh.Không thắng lợi do:-Tất cả thất bại do thiếu lý luận cách mạng và 1 tổ chức lãnh đạo.-Chưa có đường lối chính trị đúng đắn .-Nhưng đánh dấu sự trưởng thành của giai cấp công nhân và tạo tiền đề cho sự ra đời của lý luận cách mạng , chính vì vậy đã tạo thuận lợi cho sự ra đời của chủ nghĩa Mác

II. SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC

1 Các Mác và Enghen- Các Mác sinh tại Đức , năm 1843 sang Pa ri tham gia phong trào CM Pháp.- F. Ang ghen sinh tại Đức năm 1820 sang Anh viết Tình cảnh giai cấp công nhân Anh.-Hai ông quyết tâm chống giai cấp tư sản giải phóng công nhân.Lịch Sử 8-Bài 4 -PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC.Hình Các Mác và F. Ang ghen2. Đồng minh những người Cộng sản và Tuyên ngôn của đảng cộng sản (2/1848):Trang bìa tuyên ngôn của Đảng cộng sản* Ra đời trong hòan cảnh : chủ nghĩa tư bản phát triển , giai cấp vô sản bị bóc lột , cuộc đấu tranh của vô sản bị thất bại , yêu cầu cấp thiết phải có một lý luận khoa học .* Nội dung :+ Lời mở đầu : mục đích và nguyện vọng của người cộng sản .+Quy luật phát triển của xã hội lòai ngưới là sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội :+GCVS là lực lượng lật đổ chế độ tư bản và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa+Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại.*Đây là văn kiện quan trọng nhất của chủ nghĩa xã hội khoa học .

3. Phong trào công nhân từ năm 1848-1870. Quốc tế thứ nhất.a. Hoàn cảnh :-Công nhân cũng đã đoàn kết và trưởng thành trong đấu tranh .-23-6-1848 công nhân và nhân dân lao động Pa ri khởi nghĩa , bị đàn áp- Đức : công nhân và thợ thủ công nổi dậy chống phong kiến .

b. Quốc tế thứ nhất :* Sự thành lập : 28-9-1864 Hội Liên Hiệp Lao động Quốc tế – Quốc tế thứ nhất thành lập tại Luân Đôn , Mác được cử vào ban lãnh đạo .*Hoạt động từ 1864-1870:-Quốc Tế thứ nhất truyền bá học thuyết Mác- Quốc Tế thứ nhất là trung tâm đòan kết , tổ chức lãnh đạo phong trào công nhân quốc tế đấu tranh giành thắng lợi 1864- 1870 .

* Vai trò của Mác :-Chuẩn bị tổ chức ,văn kiện , lãnh đạo đại hội , lập Quốc Tế thứ nhất .-Đứng đầu ban lãnh đạo , đưa quốc tế I chống tư tưởng sai lệch thông qua nghị quyết đúng đắn .* Vai trò của Quốc Tế thứ nhất :-Truyền bá học thuyết Mác .- Đấu tranh chống tư tưởng sai lệch-Thúc đẩy phong trào công nhân phát triển .Lịch Sử 8-Bài 4 -PHONG TRÀO CÔNG NHÂN VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA CHỦ NGHĨA MÁC.Quang cảnh buổi lễ thành lập Quốc tế thứ nhấtMô tả: 28-9-1864, một cuộc mít tinh lớn tại Luân Đôn , gồm đại biểu công nhân Anh, Pháp , Đúc và của nhiều nước khác . Các Mác là là đại biểu công nhân Đức tham dự
, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tương lai thuộc về những ai tin tưởng vào cái đẹp của ước mơ.
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên