Teya Salat

Bài 28: Phương pháp nghiên cứu di truyền người
Chương V: Di truyền học người – Phương pháp nghiên cứu di truyền người – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 81


1.Phương pháp nghiên cứu phả hệ là gì ? Tại sao người ta phải dùng phương pháp đó đế nghiên cứu sự di truyền một sô tính trạng ở người ? Hãy cho một ví dụ về ứng dụng của phương pháp nói trên.

Phương pháp theo dõi sự di truyền của một tính trạng nhất định trên những người thuộc cùng một dòng họ qua nhiều thế hệ để xác định đặc điểm di truyền của tính trạng đó (trội, lặn, do một hay nhiều gen kiểm soát) được gọi là phương pháp nghiên cứu phả hệ. Khi để nghiên cứu di truyền người, các nhà nghiên cứu phải dùng phương pháp này vì:


–   Người sinh sản chậm và đẻ ít con.


–   Vì lí do xã hội, không thế’ áp dụng phương pháp lai và gây đột biến.


Phương pháp này đơn giản dễ thực hiện nhưng cho hiệu quả cao.


2Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau cơ bản ở những điếm nào ? Phương pháp nghiên cứu trẻ đồng sinh có vai trò gì trong nghiên cứu di truyền người ? Hãy tìm một ví dụ về trẻ đồng sinh ở địa phương em.


Trẻ đồng sinh cùng trứng và khác trứng khác nhau ở chỗ:


–  Trẻ đồng sinh cùng trứng có cùng một kiểu gen nên bao giờ cũng cùng giới.


–  Trẻ đồng sinh khác trứng có kiểu gen khác nhau nên có thể cùng giới hoặc khác giới., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đã đến lúc cần giáo dục quần chúng ngừng lại các tranh cãi dưới danh nghĩa tôn giáo, văn hóa, quốc gia và các hệ thống chính trị và kinh tế khác nhau. Đấu tranh như thế là vô dụng và tự tử.
The time has come to educate people, to cease all quarrels in the name of religion, culture, countries, different political or economic systems. Fighting is useless and suicide
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên