XtGem Forum catalog

Bài 5: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (Giải bài tập 1,2,3)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng với tự do, tài sản của mình và sự bảo vệ của pháp luật.
All men have equal rights to liberty, to their property, and to the protection of the laws.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên