pacman, rainbows, and roller s

Chương I – Tiết 2 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK lớp 8, tập 1 từ bài 10 đến 15 – Trang 8,9

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫm cho kỹ, cái nhà to lớn, sức một cây cột không thể chống đỡ. Sự nghiệp thái bình, sức một người không thể đảm trách.
Quang Trung
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên